Huisvesting en facilitaire zaken

Doelstellingen 2017

  • Standaardiseren en automatiseren van de werkzaamheden voor de hosting SOW
  • Het ontwikkelen van een digitale postkamer
  • Onderzoek doen naar de mogelijkheden van een E-depot

Toelichting

Politiepost

Begin 2017 is het ontwerp voor de Politiepost uitgewerkt en omgezet naar een bestek. De Politiepost moet een werkplek bieden aan de Politie en de teams van Openbare orde en veiligheid. In april is dit bestek met een meervoudig onderhandse aanbesteding in de markt gezet. Zes partijen zijn aangeschreven en twee daarvan hebben ook daadwerkelijk een aanbieding uitgebracht. In mei 2017 is gestart met het leeghalen van de vleugel van het Stadhuis. Voor de medewerkers van Stroomopwaarts, die tot dat moment van deze ruimte gebruik maakten is nieuwe werkruimte gevonden in het Stadhuis.
Op 31 mei is de opdracht voor de verbouwing definitief gegund. De aannemer is in juni 2017 aan de slag gegaan en heeft volgens planning de vleugel op 1 december 2017 opgeleverd.
Door tijdens de bouw kritisch te blijven over de te maken kosten is binnen het budget van € 694.000 gebleven.

Documentaire Informatie Voorziening

2017 heeft primair in het teken gestaan van de verbetering van de hostingdienstverlening aan Stroomopwaarts en de aanbesteding van een zaaksysteem voor Maassluis en een DMS voor Stroomopwaarts. De aanbesteding heeft in december 2017 geresulteerd in een voorlopige gunning. Begin 2018 volgt een Proof of Concept waarna de implementatie zal starten. Hierna zal een verdere automatisering van het postproces in gang worden gezet.

Doelstellingen 2017

  1. Standaardiseren en automatiseren van de werkzaamheden voor de hosting SOW: gerealiseerd
  2. Het ontwikkelen van een digitale postkamer: niet gerealiseerd want afhankelijk van de doelstelling om een nieuw zaaksysteem aan te besteden (zie ICT paragraaf)
  3. Onderzoek doen naar de mogelijkheden van een E-depot: gerealiseerd, resultaten waren onbevredigend en verder onderzoek is nodig.