Communicatie

Doelstellingen 2017

  • Versterken van de adviesrol van het team communicatie
  • Het doorontwikkelen van de toolkit communicatie

Toelichting

De eisen die aan communicatie worden gesteld zijn steeds diverser geworden. Sociale media vragen voortdurend om aandacht. Weten wat er gebeurt in de stad en daar alert op reageren zijn voor een gemeentelijke organisatie van groot belang. Door de raad is een motie ingediend waarin wij worden uitgedaagd om fundamenteel naar de rol van communicatie binnen de organisatie en van het team Communicatie te kijken. Vooral strategische communicatie, issue management, interne communicatie en omgaan met sociale media zijn topics. Veel nadrukkelijker is het team Communicatie ook betrokken bij lastige dossiers waarbij een strategisch communicatieplan een toegevoegde waarde heeft. Belangrijk is ook dat onze communicatie een duidelijke toegevoegde waarde heeft voor de relatie met onze burgers. Intern is met name ingezet op communicatie ter ondersteuning van de organisatieverandering. Naast burgerparticipatie gaat het dan bijvoorbeeld ook om de stijl van onze brieven aan onze inwoners. We hebben voor dat laatste een schrijfcursus georganiseerd die tot forse verbeteringen in onze externe schriftelijk communicatie leidt.