Inwoners van Maassluis nemen deel aan de samenleving

Onderwijs

Onderwijsconferentie

Op 20 september 2017 organiseerde de gemeente Maassluis samen met het onderwijsveld en partners, de onderwijsconferentie: “Samenwerken aan gelijke onderwijskansen”. Een succesvolle bijeenkomst met een hoge opkomst, enthousiasme en betrokkenheid. Er zijn stappen gezet en afspraken gemaakt over het bevorderen van gelijke kansen, het stimuleren van doorgaande leerlijnen en er is aandacht gevraagd voor de meer dan alleen cognitieve vaardigheden.
Vanuit de onderwijsconferentie zal in samenspraak met het onderwijsveld en partners verder gesproken worden om te komen tot een gedragen toekomstvisie: “Jeugd en Onderwijs’ ‘met de werktitel: ‘Gelijke kansen bieden aan kinderen, ongeacht hun startpositie’.

Onderwijsprijs

Op 13 december 2017 is de eerste Maassluise Onderwijsprijs uitgereikt. Vanuit het onderwijs zijn professionals, vrijwilligers en leerlingen genomineerd en heeft een vakjury de winnaars geselecteerd. Met deze prijs heeft de gemeente haar waardering voor het onderwijs in brede zin uitgesproken en zijn mensen betrokken bij het onderwijs in het zonnetje gezet. De prijswinnaars werden toegesproken door de burgemeester, wethouder en de jury.

Samenwerking

Samen met Vlaardingen, Schiedam en de samenwerkingsverbanden is er een ontwikkelagenda opgesteld. Deze agenda draagt bij aan de versterking van de samenwerking tussen (passend) onderwijs en jeugd (hulp). Onderdeel van die agenda is bijvoorbeeld het voorkomen van thuiszitten en vroegtijdig schoolverlaten. Het project supercoach is hier een onderdeel van. Jongeren (18- / 18+), die om welke reden dan ook ‘uit beeld’ zijn geraakt, worden actief benaderd en teruggeleid naar school of werk.

Ontwikkeling- en taalachterstanden

Maassluis heeft een breed aanbod in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid: peuteropvang, ouderparticipatie bijeenkomsten, thuisprogramma’s en schakelklas de "Diamant". Maassluis kende in 2017 een goede samenwerking tussen en met alle organisaties die een rol vervullen in de aanpak van het tegengaan ontwikkelingsachterstanden bij kinderen.
De gezinsspecialisten van Minters vervullen een belangrijke brugfunctie in het zorgstelsel tussen onderwijs en het wijkteam. Ze werken preventief en vergroten door voorlichting de ouderbetrokkenheid. Urenuitbreiding van de gezinsspecialisten heeft plaatsgevonden bij de Parasol en de Centrale Opvang Maassluis (de "Diamant") om tegemoet te komen aan de toename van de complexe vragen van ouders en kinderen.

Wij hebben subsidies verstrekt voor het aanbieden van voorschoolse aanbod op kinderdagopvang, peuteropvang en startgroepen. Daarnaast subsidieerden wij de schakelklas de "Diamant", thuisprogramma's In- en Opstapje en toeleiding door stichting Push en plaatsing door Stichting Aanzet. Ook hebben wij de diverse partijen betrokken bij het peuteraanbod verbonden in het VVE-overleg waar ook het Centrum voor Jeugd en Gezin, Minters, "Onderwijs dat Past" en het basisonderwijs aansloot.

Op 31 oktober 2017 is Gemeentelijk Beleid Bestrijding Onderwijs Achterstanden, jaarschijf 2018 vastgesteld. Ingegeven door nieuwe wetgeving en stimuleringsmaatregelen, maar ook door de wens een doelmatig en eenduidig aanbod en subsidiesystematiek te ontwikkelen. Op alle locaties wordt vanaf 2018 een vergelijkbaar kwalitatief hoogstaande opvang aangeboden tegen eenzelfde kostprijs en voor ouders een vergelijkbare inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Daarnaast wordt aangestuurd op de inzet van middelen op het locatiegebonden aanbod.

Doordat alle verplichte inspecties in het kader van de handhaving en toezicht kinderopvang zijn uitgevoerd en het register op orde is, zal naar verwachting met betrekking tot handhaving, toezicht en registervoering op de Kinderopvang de A-status van de gemeente behouden blijven.

Op 7 september 2017 is het Taalcafé in de bibliotheek Maassluis geopend. Hier oefenen inwoners van Maassluis elke week een uur het spreken in de Nederlandse taal. 

Gezondheidszorg

De gemeente heeft de GGD Rotterdam-Rijnmond gefaciliteerd om de wet Publieke Gezondheid uit te voeren.
In mei heeft de GGD de resultaten van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en ouderen 2016 gepubliceerd. Opvallend is dat Maassluizers hun gezondheid vaker dan in de regio ervaren als 'goed'. 65-plussers in Maassluis halen vaker de beweegnorm in vergelijking met de regio (72% versus 68%). Of er daadwerkelijk sprake is van verschillen ten opzichte van 2012 zal in 2018 door de GGD getoetst worden.

Vrijwilligers

Doelstelling voor 2017 was om de vrijwillige inzet in Maassluis te bestendigen, te stimuleren en te bereiken dat vrijwilligersorganisaties ondersteuning krijgen om voldoende vrijwilligers te vinden, op te leiden en te behouden. Om vrijwilligers in ongeorganiseerd en georganiseerd verband te faciliteren is in 2017 ingezet op stimuleren, verbinden, ondersteunen en continueren. De CBS/Tympaan-meerjaren-prognose omtrent de aantallen vrijwilligers in Maassluis per type vrijwilligerswerk zijn in te zien via deze databank.

Om vrijwilligers op de beste manier te faciliteren is in het verslagjaar jaar actief ingezet op:

  • Aandacht voor het aanboren van ‘nieuwe’ groepen potentiële vrijwilligers, zoals vluchtelingen, mensen met een beperking en mensen in de bijstand.
  • Inzet van vrijwilligerscoaches ter ondersteuning van de vrijwilligers.
  • De netwerkcafés zijn wegens succes gecontinueerd.

De gemeente vindt een goede relatie met haar vrijwilligers(organisaties) van belang. Daarom organiseerde zij op 29 november een magisch vrijwilligersfeest, om de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet en betrokkenheid. Op 7 december volgde het netwerkontbijt voor vrijwilligersorganisaties. Een bruisend platform waar de aanwezigen elkaar leerden kennen, kennis en ervaringen uitwisselden en gezamenlijke toekomstplannen maakten. Ook is er aandacht besteed aan de Nationale dag van de vrijwilliger.

Mantelzorg

In MVS verband zijn in het verslagjaar voorbereidingen gestart, erop gericht dat in 2018 de 'ontwikkelagenda Mantelzorg MVS' kan worden vastgesteld. Hierin worden thema's verder uitgewerkt tot concrete acties. De drie gemeenten stellen hierin vast dat de regionale samenwerking door de gezamenlijke inzet van de gemeentelijke middelen efficiënter werkt, wat ten goede komt van de verbetering en versterking van de ondersteuning van mantelzorgers.
Voorbeelden zijn: blijk van waardering, respijt zorg, educatie, emotionele en materiële steun, rol in het keukentafelgesprek, financiering van steunpunten mantelzorg, faciliteren van lotgenotencontact, zelfhulpgroepen, maatjes-projecten etc.

Participatie van inwoners

Het is van belang dat inwoners de ruimte krijgen om te kunnen klankborden. In het kader van cliëntenparticipatie zijn er diverse gespreksvormen toegepast. Zo zijn er themabijeenkomsten met ouders geweest over het nieuwe jeugdhulpaanbod, is er een pleegzorg avond georganiseerd en is er eens per kwartaal een discussieavond voor jongeren georganiseerd in samenspraak met Welzijn E25. Naast deze vormen van klankborden worden de mogelijkheden van een digitale klankbordgroep momenteel onderzocht door het kenniscentrum. Door regelmatige afstemming met de Adviesraad Samenlevingszaken, met name de werkgroep Jeugd is tevens ruimte geboden om te toetsen en te klankborden. De opzet van een onafhankelijke cliëntenraad voor het wijkteam vraagt nog extra oriëntatie, aangezien de wens is om te komen tot een betrokken en representatief panel waarvan een zekere belasting in tijd en kennis wordt gevraagd.

Onderwijshuisvesting

In intensief overleg met de betrokken schoolbesturen is een meerjarenonderwijshuisvestingsplan opgesteld. In dit plan is de toekomst neergelegd voor de onderwijshuisvesting in Maassluis en dit plan is gepresenteerd aan de gemeenteraad.
Aan de hand van dit plan wordt, ook weer in goed overleg met de schoolbesturen, gewerkt aan de businesscase door-decentralisatie op grond waarvan de schoolbesturen en de gemeente een besluit kunnen nemen over de uitgangspunten en de financiële consequenties. De besluitvorming hierover zal in 2018 plaatsvinden.

De bouw van IKC "De Kindertuin" is gestart. Hiermee komt er vervangende huisvesting voor de oude school aan de Fenacoliuslaan. Het schoolbestuur Un1ek realiseert de ruimtes voor onderwijs en kinderopvang en de gemeente realiseert hier de eerste sportzaal in Maassluis.