Wat heeft het gekost?

Investeringen

(bedragen x € 1.000)

Zorg, jeugd en onderwijs

Projecten

Begroot

Realisatie

Restant

Bijramingen

Aframingen

Saldo ultimo 2017

Huisvesting basisonderwijs

2.394

351

2.044

0

0

2.044

Wijkteam

1

1

0

0

0

0

Multifunctionele accommodaties

234

114

120

0

0

120

Totaal

2.630

466

2.164

0

0

2.164

Toelichting

Huisvesting, basisonderwijs
Voor de realisatie van het nieuwe schoolgebouw (IKC de Kindertuin) in Sluispolder-West resteert ultimo 2017 nog een bedrag van € 2,0 miljoen. De nieuwbouw krijgt steeds meer vorm. De oplevering zal medio 2018 plaatsvinden, zodat de kinderen in het nieuwe schooljaar van dit gebouw gebruik kunnen maken.