Gezondheid als basis voor meedoen

Wmo maatwerkvoorzieningen

De gemeente Maassluis heeft ROGplus gefaciliteerd om haar rol zo goed mogelijk uit te voeren. Een uitgebreid verslag volgt nog via ROGplus.

Woonservicezones

Met de organisaties binnen de woonservicezone De Vloot (Maasdelta, Careyn, Stichting Wijzer, Seniorenwelzijn, Fysiotherapie, Albedacollege, Stoed) is overleg gevoerd over de samenwerking en ervaringen in de afgelopen drie jaar en zijn hernieuwde afspraken gemaakt. Een van de resultaten is dat de bewegwijzering zal worden aangepast.

Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen

De gemeente Vlaardingen heeft ervoor gezorgd dat de maatschappelijke opvang uitgevoerd is. Daarnaast is verkennend gesproken over de toekomst. Naar verwachting worden de individuele gemeenten vanaf 2020/2021 verantwoordelijk voor de uitvoering van de centrumtaken, waartoe de maatschappelijke opvang en beschermd wonen behoren.

Jeugdhulp

De Gemeenschappelijke Regeling Jeugd is door een onderzoeksbureau geëvalueerd. Op hoofdlijnen is de conclusie dat de deelnemende gemeenten, waaronder Maassluis, positief zijn over de GR en dat op onderdelen verbeteringen gewenst zijn. Deze verbeteringen zullen in 2018 worden vormgegeven.
Het gebruik van de jeugdhulp binnen de gemeente Maassluis past binnen de aard en de omvang van de ingekochte voorzieningen, zowel lokaal als regionaal binnen de Gemeenschappelijke Regeling.

Veilig Thuis

De werkprocessen binnen Veilig Thuis zijn aangepast met als doel de kwaliteit en snelheid te verbeteren en in het verlengde daarvan is de samenwerking tussen Veilig Thuis en het wijkteam Vraagraak aangepast en verbeterd. Samen met de gemeenten Vlaardingen en Schiedam is de fysieke aanwezigheid van medewerkers van Veilig Thuis geborgd.