Inwoners van Maassluis nemen deel aan de samenleving

Onderwijs

Op 20 september 2017 organiseerde de gemeenten samen met het onderwijsveld de onderwijsconferentie met de titel: 'Samenwerken aan gelijke kansen in Maassluis'.

Onderwijsprijs

In de verslagperiode hebben wij met het onderwijsveld samengewerkt om de Maassluise Onderwijsprijs te organiseren.  

Samenwerking

Samen met Vlaardingen, Schiedam en de samenwerkingsverbanden is bereikt dat er een ontwikkelagenda is opgesteld in het kader van versterking van samenwerking tussen (passend) onderwijs en jeugd(hulp.

Ontwikkeling- en taalachterstanden

Het brede aanbod in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid is bestendigd, inclusief een versterking van de inzet voor het tegengaan van ontwikkelingsachterstanden bij kinderen.

Het Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid is, met inachtneming van de vernieuwde rijksregelgeving en rijksstimulering geactualiseerd voor het uitvoeringsjaar 2018

Gezondheidszorg

Opvallend resultaat, vermeld in de in mei verschenen Gezondheidsmonitor Volwassenen en ouderen 2016, is dat Maassluizers hun gezondheid vaker dan in de regio ervaren als 'goed'. 65-plussers in Maassluis halen vaker de beweegnorm in vergelijking met de regio (72% versus 68%).

Vrijwilligers

Wij gaan ervan uit dat het feit, dat in CBS cijfers terug is te zien dat Maassluis boven het landelijk gemiddelde scoort wat vrijwillige inzet betreft, mede te danken is aan de wijze waarop Maassluis haar vrijwilligers en de vrijwilligersorganisaties faciliteert.

Participatie van inwoners

In het kader van cliënt- en jeugdparticipatie hebben we invulling gegeven aan vormen van samenspraak, afstemming en advisering door betrokken partijen en adviesraad. Ook zetten wij de zoektocht voort naar het komen tot mogelijkheden voor een digitale klankbordgroep representatief cliëntenpanel participatie.

Meedoen

In het kader van de ontwikkeling van het beleidsplan 'Meedoen' zijn er diverse gesprekken geweest met inwoners en organisaties in de stad. Het beleidsplan 'Meedoen' zal in 2018 verschijnen.

Open jongerenwerk

Medio 2017 is het gebouw InBlik omgezet naar een open jongerencentrum. De exploitatie en het beheer van het centrum is aan Welzijn E25 opgedragen. Er vonden thema-avonden plaats en er is een open inloop gestart. Daarnaast is het ambulant jongerenwerk voortgezet.

Onderwijshuisvesting

Voor de door-decentralisatie onderwijshuisvesting primair onderwijs is er een Meerjarenonderwijshuisvestingsplan opgesteld. Dat is de basis voor de verdere uitwerking van de door-decentralisatie. De operatie 'door-decentralisatie onderwijshuisvesting' wordt naar verwachting in de loop van 2018 afgerond.