Gezondheid als basis voor meedoen

Wmo maatwerkvoorzieningen

In 2017 heeft ROGplus evenals voorgaande jaren de uitvoering van de Wmo-maatwerkvoorzieningen voor de gemeente verzorgd. ROGplus zal via haar eigen jaarstukken verslag doen over 2017. In nauwe samenwerking tussen ROGplus en Vraagraak is verkend en uitgeprobeerd hoe de dienstverlening aan de inwoners en de sturing op resultaten verder verbeterd kunnen worden.

Woonservicezones

Op verzoek van de organisaties wordt de bewegwijzering rond het complex De Vloot begin 2018 aangepast door Maasdelta. De gemeente heeft de financiering hiervan voor haar rekening genomen. 2017 heeft in het teken gestaan van de oriëntatie op de ontmoetings- en recreatieruimte. Het aantal woningen in de nieuwbouw is uitgebreid en er wordt een ontmoetingsruimte in het gebouw mogelijk gemaakt. Met zorgpartijen zijn de eerste gesprekken gevoerd om te komen tot een breder zorgpakket thuis waardoor het mogelijk wordt om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen.

Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen

De gemeente Vlaardingen heeft als centrumgemeente voor Maassluis, Vlaardingen en Schiedam invulling gegeven aan de maatschappelijke opvang en het beschermd wonen in de regio. De maatschappelijk opvang is evenals voorgaande jaren uitgevoerd door StOED in De Elementen in Vlaardingen. De uitvoering van beschermd wonen verloopt via ROGplus. Belangrijke organisaties die beschermd wonen bieden in Maassluis zijn StOED en Pameijer.

Jeugdhulp

Met ingang van 1 januari 2018 wordt de jeugdhulp resultaatgericht geïndiceerd en gefinancierd. De keuze voor deze nieuwe bekostigingssystematiek komt vanuit de GR Jeugdhulp, waar de inkoop van de specialistische zorg is belegd. In MVS-verband is besloten ook voor de lokale inkoop mee te gaan in deze systematiek. Naast de aanbestedingsprocedure is ook een implementatietraject doorlopen. Met deze nieuwe systematiek wordt er gestreefd naar meer kwaliteit en maatwerk, aandacht voor het te bereiken resultaat en niet meer voor producten.
Het gebruik van de jeugdhulp binnen de gemeente Maassluis sluit goed aan bij de ingekochte voorzieningen, zowel lokaal als regionaal binnen de Gemeenschappelijke Regeling.

Deze nieuwe bekostigingssystematiek brengt een nieuwe werkwijze en rol aanscherping van de wijkteam medewerkers met zich mee. Met deze werkwijze verandert de rol van de wijkteam medewerker. De wijkteam medewerkers bepalen (zo nodig in samenspraak met de aanbieder) het zorgarrangement. Dit biedt hen de kans veel meer op maat te kunnen werken en tegelijk betekent het daarbij wel dat zij scherpe opdrachten moeten formuleren. De aanbieder krijgt met de andere werkwijze meer ruimte om naar eigen inzicht de ondersteuning in te zetten die vanuit diverse disciplines nodig is en kan samen werken met andere aanbieders (onderaannemers) zonder vast te zitten aan productcodes. De wijkteam medewerker is in de rol van casus regisseur verantwoordelijk en ziet erop toe, dat het afgesproken resultaat wordt behaald. Via het wijkteam wordt de resultaatgerichte bekostiging zo gemonitord en er kan tijdig worden bijgestuurd indien resultaten hiertoe aanleiding geven.

Veilig Thuis

Voor Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond heeft 2017 vooral in het teken gestaan van het verbeteren van de kwaliteit en de werkprocessen en het verminderen van de wachttijden. Eind 2017 heeft de inspectie jeugdzorg de kwaliteit van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond als voldoende beoordeeld, na in eerste instantie een onvoldoende beoordeling begin 2017.
In 2017 is het onderbrengen van Veilig Thuis in een zelfstandige stichting voorbereid, ingaande per 2018, ook mede met als doelstelling om de kwaliteit van de werkzaamheden en de sturing te optimaliseren. De samenwerking met het wijkteam Vraagraak is verder vorm gegeven en verbeterd.