Wat heeft het gekost?

Investeringen

(bedragen x € 1.000)

Burger, bestuur en veiligheid

Projecten

Begroot

Realisatie

Restant

Bijramingen

Aframingen

Saldo ultimo 2017

Publieksdienstverlening

46

0

46

0

0

46

Griffie

25

0

25

0

0

25

Totaal

71

0

71

0

0

71

Toelichting

In 2017 is een aanvang gemaakt met het project vervanging geluidsinstallatie burger-/ raad- en trouwzaal. Hiervoor zijn echter nog geen daadwerkelijke kosten gemaakt. Het project wordt in 2018 voortgezet. Verder zijn investeringen bij de Publieksdienstverlening uitgesteld in verband met de implementatie van het nieuwe DMS-systeem.