Integrale aanpak en intensieve samenwerking met in- en externe partners wordt bevorderd

Inzet hulpdiensten

Ambulancezorg

Regionaal wordt ernaar gestreefd dat 95% van de ambulances op tijd zijn. In 2017 is regionaal 88,6% van de A1-ritten op tijd aangekomen. Voor Maassluis was dit percentage in 2017 77,2%. (2016: 85,7%)
De belangrijkste oorzaak van het feit dat de aanrijdtijden slechter zijn geworden is de personeelskrapte gespecialiseerde verpleegkundigen op de arbeidsmarkt. Andere oorzaken zijn de toenemende zorgvraag bij de spoedritten, gedeeltelijke sluiting van Spoedeisende Hulpposten in de ziekenhuizen en het feit dat de samenleving vergrijst en mensen langer thuis blijven wonen en meer zorg nodig hebben. Door de specialisatie van de ziekenhuizen vindt er ook veel interklinisch (vervoer tussen ziekenhuizen) vervoer plaats.

Brandweerzorg

Voor de brandweer is bestuurlijk vastgesteld dat het streven is om in 80% van de alarmeringen voor gebouwbranden te voldoen aan de verwachte opkomsttijd van 8 of 10 minuten.
Norm:
8 minuten bij gebouwen met een woonfunctie, winkelfunctie, gezondheidszorgfunctie, onderwijsfunctie of logiesfunctie.
10 minuten bij gebouwen met een kantoorfunctie, industriefunctie, sportfunctie, bijeenkomstfunctie of een overige gebruiksfunctie.

In 2017 waren er acht gebouwbranden waarvoor deze norm geldt. Voor de 8 minuten norm is de brandweer in drie van de zes meldingen op tijd aangekomen (50%) en bij de overige drie meldingen was de brandweer binnen 9 minuten ter plaatse. Voor de 10 minuten norm (twee incidenten) was de brandweer in 50% op tijd ter plaatse.
De uitruktijden van de brandweer in Maassluis staan onder druk omdat de beschikbaarheid van vrijwilligers overdag terugloopt, waardoor langer moet worden gewacht tot het voertuig compleet bemenst is.

Crisisbeheersing

Om voorbereid te zijn op dreigende crises wordt de gemeentelijke crisisorganisatie en het Beleidsteam ieder jaar getraind en beoefend. In 2016 hebben de nodige verdiepingstrainingen en oefeningen plaatsgevonden. Het team, dat alle acties voor de gemeente coördineert, heeft in 2017 tweemaal geoefend. Daarnaast is er vier keer een alarmeringsoefening gehouden om de paraatheid van de gemeentelijke crisisorganisatie te testen. Samen met de gemeenten Vlaardingen en Schiedam zijn stappen gezet om te komen tot één team crisiscommunicatie wat kan worden ingezet in een crisissituatie.

De gemeente Maassluis kent een 'actieplan hoogwater buitendijks gebied'. Dit plan is in 2017 geactualiseerd. Door hoogwaterdreiging is in 2017 is dit plan vijf maal geactiveerd. Tot ernstige overlast heeft dit niet geleid. Onderdeel van het actieplan is het informeren van de bedrijven en omwonenden rond de buitenhaven met een SMS-systeem en de website.

Jaarwisseling

De regiegroep jaarwisseling (gemeente, politie, brandweer, Maasdelta) heeft diverse maatregelen uitgewerkt om te komen tot een beheerste jaarwisseling met zo min mogelijk schade. Ook in 2017 is het vuurwerkdetectiesysteem met succes ingezet. Het schadebedrag was in 2017 aanmerkelijk lager (€ 2.495,-) ten opzichte van 2016 (€ 11.883,-)

Integrale wijkaanpak Burgemeesterswijk

De projectgroep is wekelijks bij elkaar geweest en heeft een plan van aanpak voor de komende drie jaar opgesteld. Hiervoor is gebruik gemaakt van gegevens van het Kenniscentrum MVS. In overleg met bewoners zijn er aanpassingen gedaan aan de speelvoorzieningen in het Vrijheidspark. De eerste maanden van het jaar is sterk ingezet op handhaving en toezicht in de wijk. Daarvoor zijn camera's gehuurd en geplaatst en is extra menskracht handhaving ingehuurd. In samenwerking met politie en andere externe partijen zijn de jongeren, betrokken bij de incidenten in 2016, via een groepsaanpak gevolgd en begeleid. In de tweede helft van het jaar is de buurtregisseur aangesteld. WelzijnE25 is gestart met het open jongerenwerk in het jongerencentrum InBlik. Daarmee hebben de jongeren uit de wijk en uit Maassluis een vaste locatie voor ontmoeting.